Forsikringsdekninger--Marine


Kaskoforsikring dekker tingskade på og totaltap av selve fartøyet med tilbehør, samt en stor del av kollisjonsansvaret. Krigsrisiko er ikke dekket under kaskoforsikringen. Ulike kaskodekninger kan være:
            Fulle vilkår                   
            Kun mot totaltap (TLO)       
       
            Kun mot totaltap og
felleshavaribidrag
            Kun mot totaltap, felleshavaribidrag og kollisjonsansvar     
            Strandingsvilkår

            Normal dekning for fiskebåter         
            Utvidet dekning for fiskebåter


Kaskointeresseforsikring dekker totaltap av fartøyet og det overskytende kollisjons/støtningsansvar som et tillegg til kaskoforsikringen. Det kan ikke dekkes kaskointeresse for mer enn 25% av kaskotakst.

Fraktinteresseforsikring dekker totaltap av fartøyet på samme måte som kaskointeresseforsikringen, men for fremtidige fraktinntekterr. Det kan ikke dekkes kaskointeresse for mer enn 25% av kaskotakst.

Ansvarsforsikring (P&I) dekker det rettslige erstatningsansvar en reder kan komme i som direkte følge av driften av fartøyet, begrenset til forsikringssummen i polisen. Som eksempel på slikt ansvar kan nevnes personskade, vrakfjerning og forurensning. Vikårene for fiskefartøy avviker noe fra handelsfartøy,se Planens kap. 17.

Tidstapsforsikring (Loss of Hire) dekker rederens frakttap når skipet kommer ut av drift som følge av en erstatningsmessig skade under kaskoforsikringen. Normalt dekkes ikke de første 14 dagene med inntektstap, og polisen har også regler for hvor mange dager som skal dekkes for hvert havari og totalt for forsikringen. 

Krigsforsikring dekker skader som følge av krigsrisiko, slik som militærøvelser, gamle miner, sabotasje, sjørøveri etc. For fartøy større enn 100 BT dekkes forsikringen i Den norske Krigsforsikring for Skib - et gjensidig selskap som kun driver med krigsforsikring.

Fangst og utstyrsforsikring dekker skade på fangst, fiskeredskaper og utstyr om bord i fiskefartøy.

Panthaverinteresseforsikring dekker en panthavers tap som følge av at fartøyets forsikringer ikke utbetaler erstatning på grunn av reders handlinger, brudd på sikkerhetsforskrifter eller manglende sjødyktighet.
Mannskapsforsikring (Pakke) dekker den lovpålagte yrkesskadeforsikringen og reders forsikringsplikt etter Fiskerioverenskomsten eller tariffavtalene mellom Fiskebåtredernes Forbund og Sjømannsforbundet. Tilsvarende er der dekninger for handelsskip og offshorefartøy gjennom Norges Rederiforbund.


Tilbake til marine dekninger